Estitor.com - Uslovi korišćenja

Učesnici u servisu

  1. Kompanija je pravno lice koje pruža uslugu oglašavanja nepokretnosti.
  2. Korisnici servisa su fizička i pravna lica koja posjećuju ili objavljuju oglase na servisu. Korisnici servisa mogu biti posjetioci i registrovani korisnici.

Način korišćenja servisa

Ugovor imeđu korisnika i kompanije se smatra zaključenim pristankom korisnika da koristi servis kompanije (bilo putem interneta ili aplikacije za mobilne telefone). Korisnici mogu koristiti servis isključivo pod uslovima koji su navedeni u odredbama ugovora o pružanju usluga informacionog društva.

Opis usluga

Putem servisa kompanija pruža uslugu oglašavanja nepokretnosti. Samo registrovana fizička i pravna lica mogu da objavljuju oglas na servisu. Oglašavanje se vrši na posebnom upitniku, a oglas će biti vidljiv odmah nakon aktivacije.

Period trajanja oglasa je 3 mjeseca. Nakon isteka ovog perioda oglas treba obnoviti kako bi ponovo bio aktivan.

Broj besplatnih oglasa za fizička, kao i pravna lica po korisniku je neograničen.

Oglasi mogu biti besplatni ili plaćeni (ukoliko želite da vaši oglasi budu istaknuti). Plaćeni oglasi imaju prioritet pri pretrazi. Plaćanje oglasa se vrši po principu aukcije. Cijena oglasa se odnosi na 1 pregled. Oglasi sa većom ponudom (po pregledu) će imati bolju poziciju.

Registracija za fizička lica je besplatna i omogućuje: čuvanje i postavljanje oglasa, i deaktivaciju naloga.

Registracija za pravna lica je takođe besplatna. Važi za registrovane privredne subjekte i omogućava: čuvanje i postavljanje oglasa, i deaktivaciju naloga (za registrovane korisnike, tj. pravna lica, kompanija ne garantuje da imaju status privrednog subjekta).

Zakonske odredbe

Kompanija, kao pružalac usluga, posluje u skladu sa zakonom i regulativama Crne Gore:

Zakon o autorskim pravima

Kompanija je vlasnik autorskog prava i prava intelektualne svojine na servisu. Svako korišćenje servisa (ili dijela servisa), bez prethodnog ovlašćenja u pisanoj formi od kompanije, tretiraće se kao povreda autorskih prava i biće zakonski sankcionisano.

Odgovornost kompanije se odnosi samo na sadržaje servisa koji su njeno autorsko djelo.

Preuzimanje sadržaja servisa od strane drugih lica je dozvoljeno isključivo uz saglasnost kompanije. U tom slučaju drugo lice je obavezano da naznači link sa kojeg je sadržaj preuzet.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Registrovana lica svojom registracijom daju pristanak kompaniji da može da koristi podatke (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja) za svoju svrhu koja je naznačena u opisu usluga na zakonit način.

Podaci korisnika se koriste isključivo za identifikaciju, u skladu sa zakonom o čuvanju poslovne tajne. Osim kompanije pravo na korišćenje podataka korisnika imaju državni organi koji su za to ovlašćeni na osnovu zakona.

Kompanija ima prava da korisnicima šalje obavještenja, reklame, a sve u skladu sa sadržajem servisa.

Kompanija se ne bavi prodajom ili izdavanjem nekretnina, niti daje bilo kakve konsultacije ili obezbjeđuje druge usluge osim oglašavanja.

Kompanija nema nikakvog uticaja na sadržaj oglasa niti ima odgovornost za njegovu tačnost.

Svu odgovornost za tačnost podataka prilikom registracije korisnika i sadržaja oglasa snosi korisnik, odnosno fizičko ili pravno lice koje se registrovalo i koje je oglas objavilo, ili od kojeg je oglas preuzet.

Korisnici garantuju da su vlasnici nepokretnosti koje su postavili na servis. Korisnik se registruje jednom i od tog trenutka će imati svoj nalog na servisu i mogućnost postavljanja oglasa.

Kompanija ima pravo da postavljeni oglas na servisu prenese svim posjetiocima servisa, i za to nije obavezna da obavještava, niti da traži ovlašćenje od oglašivača.

Kompanija kao pružalac servisa ima pravo, ukoliko smatra shodnim, da ukloni oglas bez obavještavanja ili obrazloženja korisniku.

Kompanija ima pravo da bez naknade i bez isticanja autora koristi postavljeni sadržaj za svoje promotivne potrebe.

Registrovani korisnik može, bez obavještenja ili obrazloženja deaktivirati svoj nalog.

Kompanija ne dozvoljava unošenje sadržaja koji:

Kompanija ima pravo da takve sadržaje procesuira nadležnim državnim organima.

Kompanija ne snosi odgovornost za greške i probleme koje su uzrokovali internet provajderi. Sistem može biti nedostupan ili djelimično nedostupan prilikom održavanja ili unapređivanja.

Za sve sporove između kompanije i korisnika (ukoliko se spor ne riješi mirnim putem), nadležan je Privredni sud u Podgorici, ili Osnovni sud ako su u pitanju fizička lica.