Estitor.com - Uslovi korišćenja
Ulogujte se Registrujte se
Zaboravili ste lozinku?

Estitor.com - Uslovi korišćenja

UČESNICI U SERVISU

1.Kompanija je pravno lice koje pruža uslugu oglašavanja nepokretnosti.

2.Korisnici servisa su fizička i pravna lica koja posećuju ili objavljuju oglase na Servisu. Korisnici servisa mogu biti posetioci i registrovani Korisnici.

- Posetioci su Korisnici Servisa koja posredstvom interneta imaju besplatni pristup svim oglasima dostupnim na Servisu. Za pristup oglasima nije potrebna prethodna registracija.

- Registrovani Korisnici su lica koja su se registrovali na Servisu. Korisnici koji se registruju (pravna i fizička lica) mogu objavljivati svoje oglase pod uslovima koji su definisani od strane Kompanije.

NAČIN KORIŠĆENJA SERVISA

Ugovor imeđu Korisnika i Kompanije se smatra zaključenim pristankom Korisnika da koriste Servis Kompanije (bilo putem interneta ili aplikacija za mobilne telefone). Korisnici mogu koristiti servis isključivo pod uslovima koji su navedeni u odredbama ugovora o pružanju usluga informacionog društva.

OPIS USLUGA

Putem servisa Kompanija pruža uslugu oglašavanja nepokretnosti. Postavljanje oglasa na Servisu mogu obavljati samo registrovana fizička i pravna lica. Oglašavanje se vrši na posebnom upitniku a oglas će biti vidljiv odmah po aktivaciji.

Period trajanja oglasa je 6 meseci. Nakon isteka perioda oglas treba obnoviti da bi ponovo bio aktivan.

Broj besplatnih oglasa za fizička lica po korisniku je ___________.

Broj besplatnih oglasa za pravna lica po korisniku je ___________.

Oglasi mogu biti besplatni ili plaćeni (ukoliko želite da vaši oglasi budu istaknuti). Broj besplatnih oglasa po korisniku je ograničen. Plaćeni oglasi imaju prioritet pri pretrazi. Plaćanje oglasa se vrši po principu aukcije. Cijena oglasa se odnosi na 1 pregled. Oglasi sa većom ponudom (po pregledu) će imati bolju poziciju.

Registracija za fizička lica je besplatna i omogućuje: čuvanje i postavljanje oglasa, i deaktivaciju naloga.

Registracija za pravna lica je takođe besplatna. Važi za registrovane privredne subjekte i omogućuje: čuvanje i postavljanje oglasa, i deaktivaciju naloga (za registrovane Korisnike-pravna lica Kompanija ne garantuje da imaju status privrednog subjekta).

ZAKONSKE ODREDBE

Kompanija-pružalac usluga posluje u skladu sa regulativom Zakona o autorskim pravima, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskoj trgovini.

Zakona o oglašavanju, Zakona o obligacionim odnosima i ostalim pravilima informacionog društva.

Zakona o autorskim pravima

Kompanija je vlasnik autorskog prava i prava intelektualne svojine na Servisu. Svako korišćenje Servisa (ili dijela servisa), bez prethodnog ovlašćenja u pisanoj formi od Kompanije, tretiraće se kao povreda autorskih prava i biće zakonski sankcionisano.

Odgovornost Kompanije se odnosi samo na sadržaje Servisa koja su njeno autorsko delo.

Preuzimanje sadržaja servisa od strane drugih lica je dozvoljeno isključivo uz saglasnost Kompanije. U tom slučaju drugo lice je obavezno da naznači link sa kojeg je sadržaj preuzet.

Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Registrovana lica svojom registracijom daju pristanak Kompaniji da može da koristi podatke (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja) za svoju svrhu koja je naznačena u opisu usluga na zakoniti način.

Podaci Korisnika se koriste isključivo za identifikaciju i u skladu je sa zakonom o čuvanju poslovne tajne. Osim Kompanije pravo na korišćenje podataka Korisnika imaju Državni organi koji su za to ovlašćeni na osnovu zakona.

Kompanija ima prava da Korisnicima šalje obaveštenja, reklame, a sve u sladu sa sadržajem Servisa.

Kompanija se ne bavi prodajom ili izdavanjem nekretnina niti daje bilo kakve konsultacije ili obezbeđuje druge usluge osim oglašavanja.

Kompanija nema nikakvog uticaja na sadržaj oglasa niti ima odgovornost za njegovu tačnost.

Svu odgovornost za tačnost podataka prilikom registracije korisnika i sadržaja oglasa snosi Korisnik odnosno fizičko ili pravno lice koje se registrovalo i koje je oglas objavilo ili od kojeg je oglas preuzet.

Korisnici garantuju da su vlasnici nepokretnosti koje su postavili na servis. Korisnik se registruje jednom i od tog trenutka će imati svoj nalog na Servisu i mogućnost postavljanja oglasa.

Kompanija ima pravo da postavljeni oglas na Servisu prenese svim posetiocima Servisa i za to nije obavezna da obaveštava niti da traži ovlašćenje od oglašivača.

Kompanija kao pružalac servisa ima pravo, ukoliko smatra shodnim, da ukloni oglas bez obaveštavanja ili obrazloženja Korisniku.

Kompanija ima pravo da bez naknade i bez isticanja autora koristi postavljeni sadržaj za svoje promotivne potrebe.

Registrovani Korisnik može, bez obaveštenja ili obrazloženja deaktivirati svoj nalog.

Kompanija ne dozvoljava unošenje sadržaja koji su:

-uvredljivi, klevetnički, rasistički, nepristojni, propagiraju mržnju, netrpeljivost, uznemiravajući, nasilni, seksualno uznemiravajući, posrednici do sajtova za odrasle, rizični za privatnost ili bezbednost lica,

-sadržaja koji neovlašćeno koriste autorska prava drugih, podstiču ili promovišu tragovinu zabranjene robe ili kriminalne aktivnosti, objavljuju lozinke, fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove saglasnosti, prenose neželjenu poštu (spamove),

-sadržaja koji upućuju na prodaju ili reklamu robe koja nije u skladu sa sadržajem Servisa bez prethodne saglasnosi Kompanije, kao i sadržaja koji nepotrebno opterećuju servis.

Kompanija ima pravo da takve sadržaje procesuira nadležnim državnim organima.

Kompanija ne snosi odgovornost za greške i probleme kojima su uzrok davaoci internet usluga. Sistem može biti nedostupan ili delimično odstupan prilikom održavanja ili unapređivanja Sistema.

Za sve sporove između Kompanije i Korisnika (ukoliko se spor ne reši mirnim putem) nadležan je Privredni sud u Beogradu ili Osnovni sud ako su u pitanju fizička lica.